Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
obowiązuje od dnia 01.09.2021

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.tedan.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Produkty znajdujące się w ofercie posiadają wymagane dokumenty uprawniające do ich obrotu obowiązujące na terenie RP.  

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
Dane rejestrowe:
Nazwa firmy:
TEDAN Sp. z o.o.
Adres siedziby oraz do korespondencji i przesyłek:
ul. Kameralna 38/1
05-082 Babice Nowe
Kontakt:
telefon stacjonarny: (22) 304 97 18
telefon komórkowy: (+48) 603 217 098
e-mail: tedan@tedan.pl
Dane rejestrowe – rejestr i numer:
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem 0000901749, posiada numer NIP 1182224199, REGON 389006159 z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000 zł.

I. Definicje
1.    Sklep internetowy – sklep prowadzony pod adresem  www.tedan.pl, w którym umowa sprzedaży zawierana jest drogą elektroniczną i odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
2.    Sprzedawca – Firma TEDAN SP. Z O.O. ul. Kameralna 38/1, 05-082 Babice Nowe
3.    Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie) oraz osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby od 13 roku życia do osiągnięcia pełnoletniości oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo), która uzyskała uprzednią zgodę swojego przedstawiciela ustawowego, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę sklepu internetowego.
4.    Klient zarejestrowany – Użytkownik, który zawarł umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Usługodawcą poprzez rejestrację w Sklepie oraz akceptację Regulaminu.
5.    Produkt – przedmiot oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym.
6.    Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego w aktualnym brzmieniu.
7.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.
8.    Zamówienie – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
9.    Cookies – informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika (Klienta) w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się odpowiednio z tego komputera lub innego urządzenia końcowego Użytkownika (Klienta).
10.    Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.
II. Postanowienia ogólne.
1.    Zakres działalności – sprzedaż wysyłkowa artykułów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych oraz profesjonalnych środków czystości.
2.    Sprzedawca – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę www sklepu internetowego usługi:
2a. utworzenie poprzez rejestrację i administrowanie kontem Klienta w sklepie internetowym;
2b. przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;
2c. po uprzedniej zgodzie Klienta – przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp.
      w formie usługi “Newsletter”.
3.    Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
4.    Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w zakresie prowadzenia i administrowania Konta Klienta na Stronie zawierana jest na czas nieokreślony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji Klienta na Stronie.
5.    Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas określony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
6.    Usługa “Newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w chwili wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres Klienta podany przy rejestracji.
7.    Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usługi sprzedaży bez podania przyczyny, ale tylko przed wysłaniem zamówionego towaru. Rezygnacja z zamówienia może nastąpić:
7a. telefonicznie
7b. w formie wiadomości e-mail
8.    Reklamacje można zgłaszać na stronie po zalogowaniu się lub wysyłając wypełniony formularz reklamacyjny za pomocą wiadomości e-mail.  Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 30 dni. Formularz reklamacyjny do pobrania.
9.    Klient – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
10.    Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – fakturę.
11.    Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną – pocztą elektroniczną lub poprzez Stronę www Sklepu Internetowego.
12.    Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie www Sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
13.    Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż obejmuje ograniczoną liczbę Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
14.    Postanowienia niniejszego Regulaminu uwzględniają wszystkie prawa Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujące mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
III. Zamówienie
1.    Sklep Internetowy realizuje zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów UE. Przy zamówieniach z zagranicy – warunki wysyłki – w szczególności koszty i czas dostawy uzgadniane są indywidualnie.
2.    Przed złożeniem zamówienia Klient musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Bez takiego potwierdzenia formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany.
3.    Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
4.    Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie Konsumenta – dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: “ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”
5.    Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka Produktów) przez Sprzedawcę następuje :
5a. po potwierdzeniu zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;
5b. po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.
6.    Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie – nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.
7.    Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać zakupiony produkt Klientowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sprzedawcy Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić
IV. Ceny
1.    Podane w ofercie Sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
2.    Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.
3.    Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.
4.    Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
V. Formy płatności:
1.    za pobraniem – przy odbiorze wysłanych produktów;
2.    przedpłata – przelewem na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy lub w potwierdzeniu zamówienia;
3.    płatność gotówką przy odbiorze osobistym – zamówione produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia w sklepie stacjonarnym pod adresem ul. Górczewska 228b, 01-460 Warszawa;
4.    system płatności on-line Przelewy24 – system administrowany przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym w wysokości 5 476 300,00 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-236-98-87 oraz numer REGON 301345068;
5.    W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
6.    Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
VI. Wysyłka towaru
1.    Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zamówienia.
2.    Informacja szczegółowa o kosztach i sposobach przesyłki jest zamieszczona w zakładce “Dostawa” na stronie Sklepu Internetowego (na dole).
3.    Koszty dostawy ponosi Klient chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
4.    Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami firmy kurierskiej Siódemka lub Poczty Polskiej.
VII. Prawo do odstąpienia od Umowy (zwrot towaru) w przypadku sprzedaży na odległość
1.    Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu.  Za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, gdy Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy).  W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.    Po przesłaniu oświadczenia Konsument jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać na adres do Korespondencji podany w danych Sprzedawcy – chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
3.    Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu towaru tylko w przypadku, gdy zakupiony przez niego produkt nie nosi oznak użycia
4.    Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
5.    Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy ponosi Konsument (Klient).
6.    Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”.
7.    Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
VIII. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem Konsumenta.
1.    Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem umowy – bez wad.
2.    Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział
       o  wadzie w chwili zawarcia umowy.
3.    W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego Produktu z Umową,
       Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
4.    W celu zgłoszenia reklamacji Konsument wypełnia protokół reklamacyjny  
       (DrukReklamacyjny.doc) lub w innej formie opisuje podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie
       usunięcia wad i przesyła zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do
       korespondencji Sprzedawcy podany w nagłówku.
5.    Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu
       ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
       niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
6.    Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
       wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
7.    Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8.    Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
       usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub
       usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
       Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do
       zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo
       w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową
       wymagałoby nadmiernych kosztów.
9.    Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 30 dni
       kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą
       pisemną lub elektroniczną Konsumenta o stanie realizacji reklamacji.
10.  Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty związane z
       reklamacją a poniesione przez Konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę
       Konsumentowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
IX. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1.    Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą a konsumentem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
2.    W przypadku sprzedaży produktów poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktów do Konsumenta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej oraz firmie kurierskiej – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line – administratorowi systemu płatności.
3.    Administratorem danych osobowych Konsumenta zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma: TEDAN SP. Z O.O. ul. Kameralna 38/1, 05-082 Babice Nowe
4.    Jeżeli Klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał “Newsletter” na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.
5.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
6.    Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
7.    Dla zrealizowania obsługi Umowy konieczne jest podanie następujących danych Konsumenta:
– nazwisko i imię;
      – adres do wysyłki produktów;
      – adres e-mail;
      – numer telefonu kontaktowego.
X. Postanowienia końcowe
1.    Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce Regulamin na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść regulaminu może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.  
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
•    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
•    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
•    Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
•    Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
•    Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
•    Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
3.    W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.
4.    Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
5.    Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
6.    Wszystkie zdjęcia zamieszczone na Stronie Internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 
Załączniki:
Formularz: „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc”
Formularz: “Druk reklamacji.doc”